white onion  |  jalapeño  |  cilantro  |  crispy wonton chips

tuna $9.99 | salmon $9.99 | super white tuna $9.99